Termeni și condiții

Termeni Și Condiții

Prezentul document reprezintă poziția oficială a firmei INFINIROO POESIS S.R.L., materializată în principal prin intermediul activităților brandului Poesis și prin informațiile prezentate la adresa www.poesis.com.ro, (denumit în continuare “Site”).

Prezentul document descrie termenii și condițiile în care Site-ul poate fi folosit și alte informații relevante cu privire la accesarea serviciilor, plată și livrare, răspundere și responsabilitate.

Site-ul est deținut și administrat de firma INFINIROO POESIS S.R.L., denumită în continuare Poesis.

Articolul 1. Identitate și date de contact.

Deținătorul dreptului de folosință asupra domeniului web și administratorul acestui site, anume cel disponibil prin accesarea adresei de internet www.poesis.com.ro, dar și entitatea juridică care va colabora îndeaproape cu dumneavoastră pentru prestarea serviciilor și asigurarea soluțiilor de traduceri autorizate, legalizate, interpretariat și conexe, servicii ce reprezintă și obiectul principal de activitate desfășurat de Poesis, este INFINIROO POOESIS S.R.L., cu sediul social în Județul Ilfov, Clinceni, Str. Puțul Olteni, Nr.38A, cod unic de înregistrare 43960741, înmatriculată la registrul comerțului cu numărul J23/1841/2021.

Puteți contacta Poesis prin oricare dintre modalitățile de contact prezente pe Site, inclusiv prin trimiterea de scrisori recomandate cu confirmare de primire pe adresa sediului social ori a birourilor de lucru menționate în Site la secțiunea contact.

Datele de contact ale Poesis sunt: E-mail: contact@poesis.com.ro, Telefon: +40 (0)740.139.839, punct de lucru Strada C.A. Rosetti 17, Clădirea Regus.

Articolul 2. Termeni și condiții.

Termenii și condițiile prezentate în acest document reprezintă înțelegerea între părți, anume dintre Poesis și Clienții săi, fie ei persoane fizice sau juridice, și vor face parte integrantă a oricăror contracte viitoare, cu excepția clauzelor sau articolelor prezente ce pot fi modificate expres sau implicit prin intermediul unui contract viitor. In acest caz, clauzele sau articolele ce conțin prevederi contrare vor avea întâietate în relația dintre părți și înțelegerea agreată între Client și Poesis se va aplica cu prioritate.

Acești termeni si condiții se pot aplica in aceeași măsură, după caz, si utilizatorilor Site-ului sau in cadrul serviciilor oferite de Poesis, chiar daca un contract expres intre Poesis si Client nu a fost încă semnat.

Acest document poate fi salvat și păstrat. Termenii și condițiile pot fi modificate oricând, fără notificare prealabilă, iar noua versiune a acestui document poate fi oricând accesată și consultată prin intermediul site-ului Poesis. Fiecare versiune va fi datată.

Versiunea curentă a fost actualizată la data de 19 aprilie 2022.

Articolul 3. Definiții.

În acest context, al folosirii acestui site dar și în cadrul accesării ori contractării serviciilor și soluțiilor de traduceri oferite de Poesis, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

Poesis – reprezintă firma ori compania care administrează acest site, menționată în Articolul 1, cea care prezintă informațiile prin intermediul său și care va contracta cu beneficiarii ori clienții, servicii de traduceri, interpretariat și conexe.

Client sau beneficiar – reprezintă persoana fizică sau juridică care plasează o comandă fermă prin intermediul datelor de contact disponibile în site ori chiar la punctul de lucru menționat în Articolul 1 sau în secțiunea de contact a site-ului Poesis.

Părți la contract sau părți – părțile sunt Poesis, pe o parte, și Clientul beneficiar pe de cealaltă.

Comandă fermă – reprezintă comanda unui Client sau Beneficiar, materializată sub orice formă, comunicată expres și direct către Poesis, pentru a executa traducerea unor materiale sau asigurarea unor servicii conexe. Ea devine fermă în momentul în care un reprezentant Poesis va confirma primirea acesteia. Comanda fermă nu reprezintă contractul dintre Părți, ci doar confirmarea din partea Poesis de a intra în negociere cu Clientul în vederea realizării serviciilor de traducere sau conexe.

Ofertă – în urma unei comenzi ferme, Poesis poate realiza o ofertă personalizată pentru traducerea materialelor solicitate prin comanda fermă. Oferta poate conține estimarea de preț sau prețul final, în funcție de caz, termenul de livrare, datele și condițiile de plată precum si alte informații utile în legătură cu serviciile propuse.

Traducere – reprezintă exprimarea unei comunicări, denumită în continuare documentul sursă ori informația sursă, dintr-o limbă sursă (limba din care se traduce)  într-o limbă de destinație (limba în care se dorește traducerea), indiferent de suportul comunicării (text scris, înregistrare audio, înregistrare video, însemne, desene ori grafice sau orice alt suport inteligibil si exploatabil de către Poesis) ori tehnologia de redare.

Traducere autorizată – traducere realizată de un traducător autorizat de către Ministerul Justiției României, în condițiile legislației în vigoare în România la momentul traducerii. Acesta poate confirma executarea traducerii prin semnătură proprie și ștampilă.

Traducere legalizată – o traducere realizată de către un traducător autorizat, ce poartă semnătură și ștampila acestuia, care pe lângă acest element de confirmare, a fost prezentată unui notar public in exercițiu ce aplică o încheiere notarială prin care recunoaște oficial autenticitatea semnăturii și ștampilei traducătorului autorizat. Această autenticitate dovedește că traducerea respectivă a fost realizată de acel traducător autorizat, și că legalizarea traducerii s-a făcut în prezența și prin anexarea documentului original.

Eroare sau greșeală – traducerea necorespunzătoare a unui document sursă, fie prin omiterea unor cuvinte sau pasaje care nu au fost traduse, fie prin traducerea cu greșeli gramaticale, de scriere, ori prin traducerea incorectă din punct de vedere semantic a unor pasaje sau cuvinte, cu consecința denaturării sensului paragrafului tradus.

Pagina de tradus – o pagină standard de tradus are lungimea de 2000 de caractere cu spații.

Document sursă – reprezintă comunicarea, textul sau informația propriu-zisă ce se dorește a fi tradusă de Client, indiferent de formatul în care este transmisă către Poesis.

Limbă sursă și destinație – limba sursă este limba în care se găsește comunicarea, textul sau documentul la momentul la care sunt predate către Poesis. Limba de destinație este cea în care clientul dorește ca documentul să fie tradus.

Regim de urgență – regimul de urgență înseamnă realizarea traducerilor în cel mai scurt timp posibil, cu prioritate față de alte proiecte de traducere sau in afara orarului de lucru normal al Poesis. În majoritatea cazurilor, acest lucru poate însemna realizarea serviciului de traducere în aceeași zi. În anumite situații, în funcție de particularitățile proiectului, regimul de urgență poate reprezenta realizarea serviciului de traducere în mai mult de o zi dar într-un termen mult mai scurt decât în regim normal. Acesta implică un cost suplimentar de 50% din valoarea comenzii în regim normal.

Articolul 4. Comandă, ofertă, contractare.

Art. 4.1. Comandarea unor servicii asigurate de Poesis se face trimițând materialele ce se doresc a fi traduse pe email, pe adresa punctului de lucru, ori prin predarea personală a acestora unui reprezentant Poesis. Poesis se angajează să vă răspundă nominal fie prin angajamentul realizării unei oferte într-un termen specificat, fie prin refuzarea cererii, în cazul supra încărcării cu proiecte, sau a unui alt motiv legitim. Pentru eventuala finalizare a unei comenzi este nevoie de datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice ce va deveni Clientul Poesis. Pentru acest Client se vor emite oferte, instrucțiuni de plată, termene de livrare, și față de acesta se vor naște drepturile și obligațiile Poesis, așa cum sunt descrise mai jos.

Art. 4.2. Poesis vă va trimite o ofertă ce conține termeni de plată, de realizare și execuție a serviciilor, regimul de executare (normal sau urgență), limba sursă și limba destinație precum și numărul estimat sau final de pagini conținute în materialele/documentele trimise de Client, precum si alte informații utile in legătura cu serviciile propuse.

Art. 4.3. Dacă nu se specifică în sens contrar, fie printr-o înțelegere ulterioară și separată între Client și Poesis, fie printr-o înțelegere anterioară, contractul între părți se naște în momentul plății avansului de către Client, așa cum este menționat în Ofertă.

Articolul 5. Modalități de plată.

Art. 5.1. Plata serviciilor și soluțiilor asigurate de Poesis poate fi făcută în numerar, la punctul nostru de lucru, prin transfer bancar sau prin plata cu cardul.

Art. 5.2. Moneda în care facturile vor fi emise și plățile vor fi făcute este RON / LEI.

Articolul 6. Servicii asigurate.

Serviciile furnizate de Poesis și care pot fi plătite prin modalitățile de plată de la Articolul 5 sunt: traduceri autorizate, traduceri legalizate, servicii de interpretariat, consultanță specializată în domeniul traducerilor sau orice alt serviciu in legătură cu domeniul traducerilor și de interpretariat.

Articolul 7. Modalitate de Livrare și Termene.

Art. 7.1. Livrarea serviciilor contractate se poate face prin transmiterea materialului tradus pe email, la adresa de poștă electronică menționată și autorizată de Client, prin predarea fizică a materialelor traduse la punctul de lucru, prin servicii de curierat sau prin transport personal către adresa de livrare menționată de Client și stabilită in momentul contractării.

Art. 7.2. Termenele de livrare standard pentru onorarea comenzilor ferme care sunt acceptate de către Poesis sunt după cum urmează: 1-5 pagini în termen de 3 zile, 6-20 de pagini în termen de 7 zile, 21-100 de pagini în termen de 14 de zile, 101-300 de pagini în termen de 30 de zile, 301-500 de pagini în termen de 60 de zile, 501-1000 de pagini în termen de 100 de zile, 1001-2000 de pagini în termen de 200 de zile. Toate termenele sunt menționate în zile lucrătoare iar proiectele al căror număr de pagini depășește 2000 vor primi o estimare de timp personalizată la momentul efectuării comenzii și ofertei corespunzătoare.

Art. 7.3. Termenele de livrare menționate la Art. 7.2. pot fi modificate punctual în funcție de cerințe speciale ale clientului, complexitatea proiectului ori lucrării, dar și limba de destinație dorită.

Articolul 8. Drepturile Clientului / Beneficiarului.

Art. 8.1. Clientul are dreptul să fie informat dacă Poesis nu va proceda la realizarea unei oferte care să răspundă comenzii ferme plasate de către acesta.

Art. 8.2. Clientul are dreptul să primească materialul tradus în formatul agreat cu Poesis, la termenul de predare convenit.

Art. 8.3. Clientul are dreptul să solicite, fără cost suplimentar, în termen de 10 zile lucrătoare de la livrare, îndepărtarea erorilor sau greșelilor de traducere și să primească materialul corectat în limba de destinație într-un termen rezonabil.

Art. 8.4. Clientul are dreptul să solicite Poesis, după finalizarea contractului între părți, distrugerea tuturor materialelor și ștergerea oricăror informații predate Poesis pentru executarea serviciilor solicitate. Prin excepție, nu vor fi șterse informațiile pe care Poesis trebuie să le dețină ca obligație legală (date de facturare, identificare client etc.) sau de care are nevoie pentru a-și apăra drepturile și interesele sale legitime (cum ar fi contractul sau înțelegerea între părți).

Art. 8.5. Clientul are dreptul să folosească un cod promoțional valabil pentru obținerea reducerii corespunzătoare promoției din care face parte acel cod, în condițiile comunicate. Condițiile aferente promoției și valabilitatea codului pot fi găsite în site sau în profilul public de Google – afacerea mea (cu condiția ca acel serviciu public să fie disponibil și activ).

Articolul 9. Obligațiile Clientului / Beneficiarului.

Art. 9.1. Clientul are obligația de a purta discuții, de a negocia si executa contractul sau înțelegerea în bună credință cu Poesis.

Art. 9.2. Clientul are obligația de a informa în mod corect, complet și la timp, cu privire la toate datele esențiale despre care este întrebat expres în momentul realizării ofertei. Această obligație are scopul de a trasa limitele viitorului serviciu.

Exemple: în ce format este disponibil documentul sursă, limba sursă, limba de destinație, scopul traducerii, deținerea de drepturi de autor asupra materialelor prezentate spre traducere, precum orice alte informații utile si necesare realizării serviciului.

Art. 9.3. Clientul are obligația de a comunica deficiențele constatate în serviciul executat în termen de 10 zile lucrătoare. Peste acest termen, sau peste un alt termen agreat expres între Poesis și Client, remedierea deficiențelor se face contra-cost și cu acceptarea prealabilă a acestui serviciu de către Poesis.

Art. 9.4. Clientul are obligația de a face recepția serviciului prestat și de a plăti serviciile contractate, în termenele și modalitățile agreate. In cazul in care acesta nu o face, serviciile sunt considerate ca si îndeplinite în termen de 10 zile lucrătoare din momentul realizării lor sau trimiterii către Client.

Art. 9.5. Clientul are obligația de a-și îndeplini toate celelalte obligații asumate față de Poesis, așa cum acestea au fost agreate, si de a respecta toate obligațiile ce decurg din legislația in vigoare la momentul prestării serviciilor.

Art. 9.6. Clientul are obligația de a folosi codurile de promoție emise de Poesis cu bună credință, respectând regulile de emitere corespunzătoare promoției din care face parte fiecare cod, conform informațiilor primite și a condițiilor specificate la primirea lor.

Articolul 10. Drepturile Poesis.

Art. 10.1. Poesis are dreptul de a își selecta Clienții, inclusiv prin posibilitatea de a nu face oferte, dacă misiunea sau interesele sale legitime nu sunt urmărite prin acest lucru.

Art. 10.2. Poesis are dreptul să primească plata serviciile furnizate către Clienți și să solicite respectarea înțelegerii dintre părți.

Art. 10.3. Poesis are dreptul să suspende comunicarea cu clientul dacă acesta nu respectă obligațiile prevăzute la Articolul 9.

Art. 10.4. Poesis are dreptul să fie informată corespunzător. Acest drept este în oglindă cu obligația Clientului de la punctele 9.2 si 9.3 ale Articolului 9.

Art. 10.5. Poesis are dreptul să solicite informații și date suplimentare cu privire la materialele ce urmează a fi traduse și fac obiectul unei cereri de ofertă sau a unui contract de prestări servicii între părți.

Art. 10.6. Poesis își rezervă dreptul de a verifica dacă un client/beneficiar îndeplinește condițiile de a profita de un cod de promoție, atunci când acesta din urmă dorește să folosească unul. Dacă în urma verificării se constată că beneficiarul/clientul nu îndeplinește condițiile promoției din care face parte acel cod atunci Poesis poate refuza, fără obligație de motivare sau comunicare.

Articolul 11. Obligațiile Poesis.

Art. 11.1. Poesis are obligația de a înștiința Clientul dacă nu poate sau nu dorește ofertarea pentru serviciile solicitate de către acesta printr-o comandă fermă, așa cum ea este descrisă în Articolul 3.

Art. 11.2. Poesis are obligația de a executa traducerea materialului furnizat de client, așa cum s-a angajat față de acesta.

Art. 11.3. Poesis are obligația de a preda clientului traducerea realizată în termenii și condițiile agreate cu acesta.

Art. 11.4. Poesis are obligația de a remedia erorile și greșelile de traducere, în termenele și condițiile agreate cu Clientul.

Art. 11.5. Poesis are obligația de a șterge materialele și informațiile predate de către client, conform dreptului clientului de la Art. 8.4. Termenul de ștergere este de 30 de zile de la confirmarea de primire a solicitării clientului.

Art. 11.6. Poesis are obligația de a purta discuții, negocieri și tratative cu clientul în bună credință.

Art. 11.7. Poesis are obligația de a se achita de toate celelalte obligații asumate față de Client.

Art. 11.8. Poesis are obligația de a informa publicul, prin punerea la dispoziție a informațiilor și condițiilor necesare participării clienților/beneficiarilor în campaniile de promoție organizate. Informarea se face prin publicarea informațiilor și condițiilor în unul dintre următoarele locuri: în site-ul deținut și administrat de Poesis, anume www.poesis.com.ro, în profilul public de Google – Afacerea mea (Google my Business), la locul unde promoția a fost comunicată beneficiarului.

Articolul 12. Politica de anulare și retur.

Art. 12.1. Înainte de plata avansului ori, în lipsa plății avansului, înainte de semnarea contractului, anularea comenzii ferme se poate face prin notificarea scrisă către Poesis. După acest moment, anularea comenzii și, dacă este cazul, returnarea sumelor achitate ca parte a serviciului contractat prin plasarea unei comenzi ferme și acceptarea acesteia de către Poesis, ori după semnarea contractului, se poate face numai de comun acord.

Art. 12.2. După plata avansului ori după semnarea contractului și deci începerea lucrărilor de traducere, clientul nu poate solicita returnarea sumelor plătite ci numai corectarea erorilor. În cazul în care dorește corectarea erorilor, clientul are la dispoziție 7 zile lucrătoare pentru a face această solicitare. Solicitarea se face numai în scris pe adresa de email menționată în site, anume contact@poesis.com.ro. După acest termen de 7 zile lucrătoare, dacă nu s-a solicitat corectarea traducerii primite atunci se consideră că serviciul a fost prestat corespunzător.

Articolul 13. Siguranța datelor clienților și Confidențialitate.

Acest articol reiterează promisiunea și politica de confidențialitate Poesis, disponibilă integral și separat în acest site, de a gestiona proiectele, materialele, informațiile, discuțiile și orice alte detalii pe care Clientul le împărtășește Poesis în timpul colaborării dintre părți, ori chiar în momentele premergătoare. Scopul Poesis este de a furniza soluții de traduceri autorizate și/sau legalizate de calitate, la cele mai înalte standarde de calitate.

WhatsApp